Nuasan, Our Story

Where did it all begin? A word from Dara Scott, Nuasan Founder & MD
Cén tús a bhí leis an scéal seo? Focal ó Dara Scott, Bunaitheoir & MD Nuasan

I grew up in, and have returned to, the west coast of Ireland, my home. It is here I can be true to myself, close to nature and inspired by my surroundings. I always had an interest in environmental issues and felt compelled to turn my passions into my business.

D’fhás mé suas ar chósta thiar na hÉireann agus tá mé tagtha ar ais arís ann, m’áit dhúchais. Tá mé in ann a bheith fírinneach liom féin anseo, in aice leis an nádúr agus spreagadh á fháil agam as a bhfuil timpeall orm. Bhí suim i gcónaí agam i gcúrsaí timpeallachta agus mhothaigh mé go gcaithfinn mo chuid paisin a chur isteach i mo ghnó.

Honeybees to human health, how did that happen?

Beacha meala go sláinte an duine, cén chaoi ar tharla sé sin?

With a background in science, I spent a decade working with an underwater research robot. I met amazing people and learned a lot. One thing that stands out in my memory is my first experience with honeybees and beekeeping. I was obsessed from the beginning and decided this was a hobby I wanted to bring home with me. As much as I loved travelling around the world, I missed my home and my family so I returned home in 2011.

Agus mo chúlra san eolaíocht, chaith mé deich mbliana ag obair le róbat taighde faoi uisce. Chas mé le daoine iontacha agus d’fhoghlaim mé go leor. Rud amháin atá greanta i mo chuimhne is ea an chead taithí a bhí agam le beacha agus le beachaireacht. Bhí mé tógtha go hiomlán leis ón tús leis agus shocraigh mé gur caitheamh aimsire a bhí anseo a bhí mé ag iarradh a thabhairt abhaile liom. Cé gur bhain mé sásamh iontach as a bheith ag taisteal ar fud an domhain, d’airigh mé uaimh mo mhuintir agus mar sin d’fhill mé abhaile in 2011.

The missing link

An Lúb ar Lár

I always naturally looked at ways of improving things with science. I noticed a need for nutritional supplementation for my beehives that would keep my honeybees healthy. I didn’t realise that in 2013, I was embarking on a journey that would see me and my team creating a market leading nutritional feed for honeybees called Hive Alive, that is distributed to 40 countries around the world.

Bhreathnaigh mé go nádúrtha i gcónaí ar bhealaí chun rudaí a fheabhsú le heolaíocht. Thug mé faoi deara go raibh gá le breiseán cothaitheach do mo choirceoga chun mo bheacha meala a choinneáil sláintiúil. Níor thuig mé ag an am, 2013, go raibh mé ag dul ar thuras a chuirfeadh mé féin agus m’fhoireann ag cruthú beatha cothaitheach a bheadh ar cheann an mhargaidh do bheacha meala faoin teideal Hive Alive, atá anois a dháileadh ar 40 tír ar fud an domhain.

Nuasan was born

Bhí Nuasan tagtha ar an saol

Hive Alive harnesses the power of natural, active ingredients to keep honeybees healthy and thriving. It was time to take these learnings and apply them to a new category, bodycare for humans. Being an active and sporty person myself, I noticed that there was a need for tailored bodycare for active people that targeted the issues these people face on a regular basis as a result of the life they lead.

Baineann Hive Alive leas as ábhair ghníomhacha nádúrtha chun na beacha a choinneáil sláintiúil agus rathúil. Bhí sé in am na nithe foghlamtha sin a thógáil agus iad a chur in oiriúint do chúram nua, cúram colainne do dhaoine. Mar gheall gur duine gníomhach spóirt mé féin, thug mé faoi deara go raibh gá le cúram colainne saincheaptha do dhaoine gníomhacha chun díriú ar na cúinsí a gcaitheann na daoine sin déileáil leo ar bhonn rialta mar gheall ar an gcineál saoil atá acu.

After four years of research and development, my team and I launched Nuasan Active Skin & Bodycare in January 2020. Needless to say, this year was a challenging time to launch a new brand. Nonetheless, we persevered, and the brand has grown from strength to strength thanks to our hard-working team, loyal customers and fantastic retail partners.

Tar éis taighde agus forbartha ceithre bliana, sheol mé féin agus m’fhoireann Nuasan Active Skin & Bodycare in Eanáir 2020. Ní gá a rá gur bliain dhúshlánach a bhí sa bhliain sin chun branda nua a chur ar an margadh. Mar sin féin, choinnigh muid leis agus tá an branda imithe ó neart go neart, a bhuíochas sin dár bhfoireann dhíograiseach, na custaiméirí dílse atá againn agus ár gcomhpháirtithe iontacha miondíola.

But it’s not just about bodycare…

Ach ní cúram colainne amháin atá i gceist...

Caring for our planet is hugely important to me. From wind powered offices to using recycled plastic and paper in our products, we do all that we can to minimise our environmental impact. But I believe instead of just minimising their impact, companies should have a positive effect and that is why we are donating 10% of our profits to climate change groups, it’s a small start but we are a small company and as we grow we will continue to do more.

Tá cúram ár bpláinéad iontach tábhachtach dom. Ó oifigí gaoth-thiomáinte go dtí úsáid a bhaint as plaisteach agus páipéar athchúrsáilte inár dtáirgí, déanann muid ár ndícheall chun ár dtionchar timpeallachta a íoslaghdú. Ach creidim féin nach leor a bheith ag íoslaghdú ár dtionchar agus gur cheart go mbeadh tionchar dearfach ag cuideachtaí. Sin é an fáth a bhfuil muid ag tabhairt 10% dár mbrabúis do ghrúpaí athraithe aeráide. Tús beag é ach is cuideachta bheag sinn agus de réir mar a bheidh muid ag fás déanfaidh muid níos mó fós.

Dara Scott

Founder & MD

Our bestsellers

COMING SOON

COMING SOON